Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

W dalszym ciągu trwa nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ponownie ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

Wartość projektu: 310 575,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 295 046,25 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 263 988,75 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 40 osób (20K/20M), będącej częścią lokalnej społeczności zamieszkującej teren gminy Koniecpol objęty rewitalizacją w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Koniecpol na lata 2017-2023, poprzez działania aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej;

2. Zajęcia warsztatowe dla społeczności lokalnej;

3. Zajęcia treningowe i szkoleniowe dedykowane umiejętnościom społecznym i integracyjnym;

4. Specjalistyczne wsparcie indywidualne grupy docelowej;

5. Dedykowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe grupy docelowej.

Realizacja projektu będzie promowała włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz realizowała bezpośrednio cel szczegółowy RPO WSL 2014-2020: 9b Zwiększoną aktywizację społeczno- gospodarczą ludności zamieszkującej teren rewitalizowany. Projekt zakłada, że po jego zakończeniu 10 osób ( 5K/5M) podejmie zatrudnienie włącznie z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego (wiązka projektów „Rewitalizacja”), która szeroko konsultowana była poprzez szeroką formułę partnerstwa, opartą na konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości dostęp do projektu będzie równy dla wszystkich i nikt nie zostanie wykluczony ze względu na płeć. Uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do eventów, zajęć i pozostałych działań, niezależnie od płci. Prowadzący będą używali języka wrażliwego na płeć oraz unikali stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn.

Projekt zapobiega dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Projekt prowadzony będzie w obiekcie i z wykorzystaniem infrastruktury dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym m.in.: podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Projekt poprzez skierowanie go do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobiega dyskryminacji ze względu na sytuację materialną poprzez umożliwienie wszystkim odbiorcom projektu podnoszenie swoich kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych w trakcie realizacji poszczególnych działań.

Projektem zostanie objęte 40 osób /w tym 4 osoby z niepełnosprawnością/. Rekrutacja prowadzona będzie w budynku Miasta i Gminy w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A . W pierwszej kolejności prawo do udziału w projekcie będą miały osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, korzystające z PO PŻ., zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i osoby z niepełnosprawnością. Dla kobiet będzie zarezerwowanych 20 z 40 miejsc w projekcie. Podczas rekrutacji status uczestników/uczestniczek, potwierdzający zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie weryfikowany na podstawie zaświadczeń, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, oświadczeń z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania się do udziału w projekcie, osoba do kontaktu: Kierownik MGOPS w Koniecpolu - Edyta Wierzbińska II p. pok. 42

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: W dalszym ciągu trwa nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej od 01 sierpnia

Od 1 sierpnia można także składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz dobry start (300+) drogą tradycyjną (w formie papierowej). 

Wnioski będzie można wrzucać do skrzynki na korespondencję, umieszczonej w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach:

od poniedziałku do środy: 07:30 do 15:30,
w czwartek: 07:30 do 17:00,
w piątek: 07:30 do 14:00. 

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędu Pocztowego.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chrząstowska 6a, 
42-230 Koniecpol. 

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej od 01 sierpnia

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważna informacja dla rodziców!

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważna informacja dla rodziców!

1 lipca rusza nabór składania wniosków 300 + "Dobry Start"

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. 

Jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać zarówno drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) – od 1 sierpnia, jak i szybko i wygodnie drogą elektroniczną – już od 1 lipca. To m.in. przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, a także Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada.
 
Lista banków uczestniczących w programie:
 
- Alior Bank S.A.
- PKO Bank Polski S.A./Inteligo
- Bank Pocztowy S.A.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Getin Noble Bank S.A.
- ING Bank Śląski S.A.
- mBank S.A.
- Bank Millennium S.A.
- Nest Bank S.A.
- Bank Pekao S.A.
- SGB-Bank S.A.
22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 1 lipca rusza nabór składania wniosków 300 + "Dobry Start"

WAŻNA INFORMACJA

W związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku jedynie do sytuacji pilnych i tych, które nie mogą być załatwione drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pracownicy jednostki są dostępni pod następującymi numerami telefonów:
Pomoc społeczna: 34 3551 387 bądź 34 3551 881 wew. 119
Świadczenia rodzinne: 34 3551 881 wew. 130

Adres e-mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

Formularze wniosków o świadczenia są dostępne na stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdującej się po prawej stronie panelu.

16 marca 2020
Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

W dniu 13 listopada 2019 r. w Monitorze Polskim (M.P.2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1830 zł miesięcznie.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. 

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

Informacja dotycząca składania wniosków o dożywianie dla dzieci

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie złożyć wniosek o pomoc.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

  • nakaz płatniczy za 2019 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

    WNIOSKI PRZYJMUJEMY W POK.35 II PIĘTRO

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków o dożywianie dla dzieci

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.


Wartość projektu: 310 575,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 295 046,25 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 263 988,75 zł

27 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Pomoc osobom bezdomnym

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu w związku z nadchodzącym okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na w/w osoby zamieszkujące lub też czasowo przebywające na terenie gminy Koniecpol.

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie pomocy takim osobom przede wszystkim na szczeblu administracji samorządowej, która jako pierwsza diagnozuje zaistniały problem.

W związku z powyższym o zaistniałych przypadkach prosimy natychmiast informować zarówno Policję, jak i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które zobowiązane są podjąć natychmiastowe działania.

POMOC BEZDOMNYM telefon alarmowy 987 lub też POLICJA 997

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu tel/ 34 3551-387

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Pomoc osobom bezdomnym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Parafialny Zespól Caritas przy parafii św. Michała w Koniecpolu poprzez umowę z Bankiem Żywnościw Częstochowie, włączył się w rozdzielanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /EFPNP/ sierpień 2019 – czerwiec 2020r. Z programu tego mogą skorzystać osoby i rodziny, gdzie dochód netto na jedną osobęnie przekracza:

1.rodzina jednoosobowa: 1402 zł /netto/

2.rodzina wieloosobowa: 1056 zł /netto/ na osobę

Do dochodu nie wliczana jest kwota otrzymana w ramach programu rodzina 500+.

Aby móc skorzystać z tej pomocy należy: dostarczyć do kancelarii parafii św. Michała w Koniecpolu do dnia 30.12.2019 r. skierowanie z MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu/

Formularz nr.5 MOPSwydaje zaświadczenia po dostarczeniu następujących dokumentów:

1. Dowód osobisty,

2. Odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za ostatni miesiąc.

MOPS wydaje zaświadczenia w godzinach: 800– 1100i 1300 - 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. POPŻ 2019 SKIEROWANIE

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020